Галеријаslika1    slika2    slika3    slika1    slika2   

slika3    slika1    slika2    slika3


Што е ТЕМПУС?
ТЕМПУС (Транс – Европска мобилна програма за универзитетски студенти) програмата ги поттикнува институциите во земјите членки на ЕУ и земјите- партнери да се вклучат во структурирана соработка преку создавање на "конзорциуми". На "конзорциумите" имплементираат заеднички европски проекти (JEPs) со сет од јасни цели. Таквите проекти можат да добијат финансиска помош за две или три години. Темпус исто така, обезбедува индивидуална мобилност на грантови (IMGs) на поединци кои работат во секторот за високото образование со цел да им помогнат да работат на одредени активности во другите земји.


УГД - Центар за електронско учење - Штип