Опис на проектот


Вовед

Најновите мерења на софистицираност на е-Влада сервисите во Македонија и нивната споредба со земјите од ЕУ покажаа дека нивото на софистицираност на рефернцијалната точа за упис на студенти во Македонија се проценува на вредност 1, додека поголемиот дел од земјите на ЕУ постигнаа вредности од 5 (максимална вредност). Ова значи дека информации за упис на студенти има само на веб, не постои форма за симнување, не постои можност да се пополни и достави формата, нема можност за да се реализира целосна трансакција и нема можност за проактивно и прилагодливо решение.
Овој проект има за цел за модернизација на капацитетот, управување и раководење на високообразовните институции. Тоа се вклопува во Универзитетските развојни стратегии и е рангирано со највисок приоритет. Тоа е исто така поддржано од страна на Министерството за образование, нудењето на можност за пристап до извештаи за студенти и универзитети воопшто треба да се реализира како интероперабилно решение.
Овој проект ги поставува студентите да бидат во центарот на образовниот систем. Тоа е причина за постоење на универзитетот, иако сега третманот е спротивното, администрацијата и професорите се во центарот а учениците се во редица на чекање на услуги,документација и огромни задоцнувања. Овој систем ќе овозможи да се постави студентот во центарот на системот и да се избегнат сите непотребни прашања и да се концентрираат на студирање и резултати.

Целта е да се развие дизајн за нов е-студент систем - Универзитетско раководство и услуги за студентите. Системот ќе биде посетуван преку интернет и ќе се реализира со сервисно ориентирана технологија. Тоа ќе им овозможи информации за тоа како да се пристапи и користи системот преку интернет, потоа форма за превземање, форма за пополнување и за поднесување, реализација на комплетни трансакции, проактивни функции и прилагодување за студентите.
Придобивките на оваа активност се транспарентност и еднаков третман на сите корисници, без да одговори на било мултикултурни или повеќејазични проблеми. Тоа ќе им овозможи намалување на документацијата, административни севкупни операции, трансакциско време; и да им овозможи полесен, еднаков и транспарентен пристап до високото образование. Методологијата ќе се фокусира на сите релевантни аспекти на проектот и ќе се утврдат сите неопходни активности за реализација на резултатите и да ги задоволи целите на проектот. Краток опис на активностите и влезовите за да се постигнат овие резултати и цели е даден подолу.

Специфични цели

Основна цел е да се развие дизајн и да се овозможат услуги за реализација на eStudent информативен систем за:

  • Процес на запишување;
  • Управување со идентитет, преку контрола и дозвола на пристап;
  • Управување со универзитетски услуги и користење на ресурси (сметководство);
  • Администрација на europassCV, ЕКТС, додаток на дипломата и други сертификати;
  • Администрација на студентските активности;
  • Администрација на регистрање и распоред на часови и задачи;
  • администрација на акедемските резултати, вклучуајќи курсеви, тестирање и резултати од учењето.

Со овој проект ние би сакале да се променат постоечките Универзитетски организации како група на независни факултети кон интегрирано универзитетско единство што постои во ЕУ универзитетите и препорачани од Болоњската декларација за EHEI. Овој проект ќе започне со "бизнис активности" работна реорганизација, со цел да се спроведе ICT базирано управување со работниот тек. Придобивката од овој процес ќе биде да се изгради транспарентен пристап на сите работни активности и да ги направи достапни на ниво на Универзитетската администрација. Ова ќе помогне во промоцијата на идејата за интегриран универзитет и ќе им овозможи полесен пренос на факултетскиот административен тек на работа кон Универзитетската администрација. Втората посебна цел на овој проект е транспарентен и лесен пристап на размена на документи помеѓу Универзитетот и неговите составни делови. Тоа ќе се постигне со изградба на централизиран систем за управување со документи. Третата посебната цел на овој проект е активно користење на системот и негово ширење на другите составни делови. Предложените веб-базирани системи ќе ги решат споменатите проблеми на интеграција на Универзитетските составни делови. Овој процес треба да почне без проблеми со постигнување на целите на овој процес, односно со пренесување на административни прашања на составните организации кон Универзитетската администрација. Ова ќе ја промовира идејата за интегриран универзитет и дефинитивно ќе овозможи и забрзување на нејзина реализација.

Работна методологија и процеси

Работните пакети 1 и 2 адресираат студентски информативен систем со одржување и администрирање на евиденција и лични документи за студентите; Прашања за оцена и сертификација за студентски информативен систем . Тоа ќе се реализира со активност која ќе се одвива во три чекори: 1) најдобри практики на презентација, 2) спецификација на барања и 3) дизајн на системот. ЕУ партнерите ќе имаат улога да ги презентираат решенијата во рамките на нивните универзитети, и МК партнерите треба да имаат улога да наведат барања и реализација на дизајн на системот од страна на индивидуални и тимска работа. Потребните активности ќе бидат реализирани од страна на работилници.
Пропагираните активности се планирани на работниот пакет 3. Главната цел на овој пакет е да се подигне нивото на познавање во однос на постоењето на системот. Планирани се две испораки, првата користи веб промоција и користење на социјалните мрежи како платформа за промоција, како овие два канали на дистрибуција се најчесто користени медиуми од страна на целната група - идните студенти. Втората испорака се однесува на организација на настани, обраќајќи се на идните студенти на манифестации, како на пример универзитетска презентација.
Со експлоатацијата на работниот пакет 4 се планира да се реализираат услови за одржливост со соодветни испораки: 1) инфраструктура 2) човечки ресурси 3) правни аспекти. Целиот процес ќе биде надгледуван и конечната испорака ќе биде контролирана во рамките на работниот пакет 5. Прашањата за управување се наведени во работниот пакет 6. Сите функции треба да се реализираат како комплетна веб-трансакција (вклучувајќи информации, форма за превземање, форма за пополнување и доставување, обезбедување на про-активни одговори, прилагодени известувања и потсетници) и исто така автоматско известување и размена на информации со Универзитетскиот менаџмент и Министерството за образование.


Што е ТЕМПУС?
ТЕМПУС (Транс – Европска мобилна програма за универзитетски студенти) програмата ги поттикнува институциите во земјите членки на ЕУ и земјите- партнери да се вклучат во структурирана соработка преку создавање на "конзорциуми". На "конзорциумите" имплементираат заеднички европски проекти (JEPs) со сет од јасни цели. Таквите проекти можат да добијат финансиска помош за две или три години. Темпус исто така, обезбедува индивидуална мобилност на грантови (IMGs) на поединци кои работат во секторот за високото образование со цел да им помогнат да работат на одредени активности во другите земји.


УГД - Центар за електронско учење - Штип