Workpackages


WP.2 (DEV) Assessment and certification
This workpackage aims to realize assessment and certification functionalities by following deliveries:

WP.2.1 eAssessment Management System

The goal of this delivery is to enable management of courses, subjects and electives, automatic exchange with eAssessment system, update of class activities, homework and project results, midterm and final exam results, evaluation of activities and assessment of knowledge by electronic access to students’ records.

WP.2.2 Europass CV, ECTS and Diploma supplement

This delivery will address reporting about successfully completed student activities, ECTS, quality of completed courses (GPA), and updating Europass CV.

WP.2.3 Register of eSkills & certificates

This delivery aims to enables electronic access to university record system, issuing of diploma supplement and other certificates, updating alumni data, summary and reporting about skills and knowledge.


Што е ТЕМПУС?
ТЕМПУС (Транс – Европска мобилна програма за универзитетски студенти) програмата ги поттикнува институциите во земјите членки на ЕУ и земјите- партнери да се вклучат во структурирана соработка преку создавање на "конзорциуми". На "конзорциумите" имплементираат заеднички европски проекти (JEPs) со сет од јасни цели. Таквите проекти можат да добијат финансиска помош за две или три години. Темпус исто така, обезбедува индивидуална мобилност на грантови (IMGs) на поединци кои работат во секторот за високото образование со цел да им помогнат да работат на одредени активности во другите земји.


УГД - Центар за електронско учење - Штип